1. NF-κB
  2. IKK
  3. IKK Inhibitors

IKK Inhibitors

IKK-α

IKK-β

IKK

IKKε

TBK1

Your Search Returned No Results.

Sorry. There is currently no product that acts on isoform together.

Please try each isoform separately.

IKK Inhibitors
Product Name IKK-α IKK-β IKK IKKε TBK1 Purity
BMS-345541 hydrochloride
IKK-1, IC50: 4 μM
IKK-2, IC50: 0.3 μM
      99.77%
Amlexanox      
IKKε, IC50: 1-2 μM
TBK1, IC50: 1-2 μM
99.32%
MLN120B  
IKKβ, IC50: 60 nM
      99.56%
ACHP Hydrochloride
IKK-α, IC50: 250 nM
IKK-β, IC50: 8.5 nM
      98.03%
INH14
IKKα, IC50: 8.97 μM
IKKβ, IC50: 3.59 μM
      >98.0%
TPCA-1  
IKK-2, IC50: 17.9 nM
      99.54%
IMD-0354  
IKKβ
      99.46%
SC-514  
IKK-2, IC50: 11.2 μM
      99.99%
Bay 65-1942 hydrochloride  
IKKβ
      99.05%
PS-1145    
IKK, IC50: 88 nM
    99.85%
BMS-345541 free base
IKK-1, IC50: 4 μM
IKK-2, IC50: 0.3 μM
      99.17%
BI605906  
IKKβ, IC50: 380 nM (at 0.1 mM ATP)
      99.68%
TBK1/IKKε-IN-2      
IKKε, IC50: 3.9 nM (at 10 μM ATP)
TBK1, IC50: 0.6 nM (at 5 μM ATP)
98.50%
AZD3264  
IKK2
      98.77%
IKK-IN-1    
IKK
    95.04%
IMD-0560  
IKKβ
      98.68%
Bay 65-1942 free base  
IKKβ
     
GSK319347A  
IKK2, IC50: 790 nM
 
IKK-ε, IC50: 469 nM
TBK1, IC50: 93 nM
BMS-066  
IKKβ, IC50: 9 nM
     
TBK1/IKKε-IN-1      
IKKε, IC50: 100 nM
TBK1, IC50: 100 nM
Ertiprotafib  
IKK-β, IC50: 400 nM
     
LY2409881 trihydrochloride  
IKK2, IC50: 30 nM